Raadscommissies

Commissie-informatie

De raadscommissies
Wanneer een voorstel in de gemeenteraad aan de orde komt, is het onderwerp meestal al uitvoerig besproken in een of meer raadscommissies. De commissieleden hebben daarin overleg met de collegeleden. Een commissie bestaat uit maximaal twee leden per fractie. Het zijn raadsleden, fractie-assistenten of personen die tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezing op de kandidatenlijst van een fractie hebben gestaan. Ze zijn gespecialiseerd in een bepaald onderdeel van het beleid.

'Middelen'voor de raad
De raadscommissies zijn niet bedoeld om het college te adviseren. Het zijn ‘middelen' voor de raad om het beleid te sturen en te controleren. Wethouders en ook de burgemeester zijn geen lid van een raadscommissie. Dit versterkt de onafhankelijke positie van de raad ten opzichte van het college. De voorzitter is geen lid van de commissie. Hij of zij moet als technisch voorzitter de vergadering leiden en de agenda van de commissie bepalen.

Commissievergaderingen
Een raadscommissie vergadert meestal twee keer per maand, te weten op maandagavond tijdens het Helderberaad. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Tijdens de vergadering kunt u uw mening laten horen over een bepaald agendapunt. De voorzitter stelt u daartoe in de gelegenheid.

De raadscommissies zijn als volgt onderverdeeld op geclusterde onderwerpen:
Raadscommissie Bestuur en Middelen (B&M)
Behandelt onderwerpen over het algemeen bestuur, de organisatie en financiën.
Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkelingen (MO)
Behandelt sociaal maatschappelijke onderwerpen.
Raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer (S&B)
Behandelt infrastructurele en ruimtelijke onderwerpen.

Meer informatie vind u hier: gemeenteraad.denhelder.nl