Start

Nieuws

'Highlights' 23 oktober 2021

zaterdag 23 oktober 2021 19:36 Highlights 23 oktober 2021.

Deze afgelopen week was het herfstvakantie in het midden en noorden van het land.
Verschillende activiteiten stonden even op een 'lager pitje', op de achtergrond werd toch doorgewerkt, daarom ben ik blij dat ik hier het nieuwe filmpje van de ChristenUnie in Den Helder kan aankondigen.Piet Bras lees verder

'Highlights' 9 oktober 2021

zaterdag 09 oktober 2021 13:24 Zoals tijdens de ledenvergadering op 29 september ook is gezegd, zijn we bezig met het verkiezingsprogramma. Hierbij een eerste voorstel:

Inleiding
Het is niet goed dat de mens alleen is. Dat is een diepe en inspirerende waarheid die vanuit het scheppingsverhaal zoals dat verteld wordt in het Bijbelboek Genesis tot ons komt. Menselijk leven is samen leven. Wij zijn aan elkaar gegeven als een hulp en een steun. Dan komen we als mens tot onze bestemming, tot ons recht.
Samen leven vraagt om structuren, om onderlinge afspraken. Die structuren en afspraken staan in dienst van dat samen leven, die moeten dat samen leven mogelijk maken. Waar die structuren en afspraken gaan knellen en schuren moeten we op zoek naar de oorzaak daarvan en aanpassingen doen om die pijn weg te nemen.
In die structuren en afspraken past de (gemeentelijke) overheid een bescheiden rol. Waar inwoners van Den Helder elkaar vinden, samen actief worden, is de enige rol voor de gemeentelijke overheid om dat te faciliteren. Waar inwoners van Den Helder door wat voor oorzaak dan ook het niet redden, dan heeft de gemeente als taak samen met die mensen op zoek te gaan hoe het leven weer leefbaar kan worden. Welke hulpbronnen zijn er in hun directe omgeving, wat kunnen hulporganisaties betekenen, wat wordt er ten slotte van de gemeentelijke overheid gevraagd?
In de route zoals die hier geschetst wordt, herkent u het eigen geluid van Christen Unie. We hebben als inwoners van Den Helder allemaal als taak ons voor elkaar in te zetten. De één kan dat meer dan de ander; dat staat buiten kijf, maar we zien allerlei mooie initiatieven waarin al zo wordt gewerkt. Laten we daar met elkaar zuinig op zijn en waar we dat kunnen versterken.
Deze benadering is zeker niet voorbehouden aan christenen. Gelukkig niet. Wel weten we als volgelingen van Jezus dat we op zijn weg gaan, als we recht en gerechtigheid voor iedereen nastreven.

Met deze tekst willen we het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 beginnen. Het programma zelf schrijven we met de vier pijlers van het coalitieakkoord van de afgelopen bestuursperiode als raamwerk. Deze vier pijlers zijn:
1. Bestuurlijke vernieuwing
2. Een zorgzame gemeente
3. Een vitale gemeente
4. Een leefbare gemeente
U bent van harte uitgenodigd om over deze vier punten uw gedachten te laten gaan en aan ons mee te delen. In de volgende weken willen we telkens één van deze vier punten verder uitwerken en aan u voorleggen. Begin november hopen we u de conceptversie van het verkiezingsprogramma te kunnen voorleggen, zodat we die in de ledenvergadering van 24 november met elkaar kunnen bespreken.

Reacties kunnen naar: secretaris@denhelder.christenunie.nl lees verder

'Highlights' 2 oktober 2021

zaterdag 02 oktober 2021 19:39 Deze afgelopen week was bijzonder voor de afdeling van de ChristenUnie in Den Helder: na lange tijd konden we weer een ledenvergadering houden. Vanwege alle beperkende maatregelen was dit vorig jaar niet gelukt. Daarom waren we blij dat we weer een ledenvergadering konden houden en er zo'n twintig leden aanwezig waren.

We hebben de jaarverslagen over 2020 besproken en de plannen voor de komende tijd, zoals de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en het verkiezingsprogramma. Er moet nog veel gebeuren, maar er is visie, er is enthousiasme, om de verkiezingscampagne weer in te gaan. Eind november hopen we weer een ledenvergadering te houden en de lijst en het programma vast te stellen.

-

En dan de gebeurtenissen deze week in Den Haag: afgelopen donderdag zei Gert-Jan Segers:

Zelf heb ik steeds aangegeven dat de ChristenUnie niet vooraan staat voor coalitiedeelname. Tegelijkertijd heb ik gezegd dat we ons altijd verantwoordelijk willen opstellen en dat we niet de laatste blokkade willen zijn die zou kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Wij willen deel van de oplossing zijn, niet van het probleem.

Dat betekent niet dat coalitiedeelname een doel in zichzelf is. Onze idealen voor dit land staan altijd voorop, dáár doen we het voor. We doen dit voor God, voor onze naaste, voor de schepping en niet voor onszelf of onze eigen positie.
Verantwoordelijkheid nemen we niet tegen iedere prijs. In de huidige tijd betekent dat onder meer dat er een geloofwaardige breuk moet komen met de dominante bestuurscultuur. Politiek en overheid moeten weer meer dienstbaar worden aan het land en aan mensen die zijn aangewezen op bescherming van die overheid. En als ik dat zo opschrijf, denk ik onmiddellijk als eerste aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire en de mensen in het aardbevingsgebied in Groningen. In die zin moet een nieuwe coalitie ook echt een nieuwe coalitie worden die recht doet aan mensen.

Die gesprekken over een nieuwe coalitie beginnen nu er al zes maanden na de verkiezingen zijn verstreken en er veel is gebeurd. Daarom heb ik naast het belang van inhoudelijke thema’s als klimaat, wonen en humaan migratiebeleid, ook het belang onderstreept van onderling vertrouwen dat er bij aangelegen en soms ook beladen onderwerpen op een goede manier met elkaar wordt omgegaan. Dat vertrouwen moet groeien. Nu er een indringend beroep op ons wordt gedaan, zijn wij bereid om de gesprekken over constructieve samenwerking aan te gaan. Op hoop van zegen.

Vanmorgen zei Gert-Jan tijdens het uur van gebed: Wat kun je bereiken als de kleinste partij daarin? Hij sprak met ons over Gods hart. Waar klopt Gods hart voor? Daar moet ook ons hart voor kloppen. Gert-Jan hoopt dat daar iets van door mag werken in het komende beleid: een dienstbare overheid die iets proeft van Gods hartenklop.


Met vriendelijke groet,

Piet Bras lees verder

Stadshart Stationslocatie.jpg