Start

Nieuws

'Highlights' 9 oktober 2021

zaterdag 09 oktober 2021 13:24 Zoals tijdens de ledenvergadering op 29 september ook is gezegd, zijn we bezig met het verkiezingsprogramma. Hierbij een eerste voorstel:

Inleiding
Het is niet goed dat de mens alleen is. Dat is een diepe en inspirerende waarheid die vanuit het scheppingsverhaal zoals dat verteld wordt in het Bijbelboek Genesis tot ons komt. Menselijk leven is samen leven. Wij zijn aan elkaar gegeven als een hulp en een steun. Dan komen we als mens tot onze bestemming, tot ons recht.
Samen leven vraagt om structuren, om onderlinge afspraken. Die structuren en afspraken staan in dienst van dat samen leven, die moeten dat samen leven mogelijk maken. Waar die structuren en afspraken gaan knellen en schuren moeten we op zoek naar de oorzaak daarvan en aanpassingen doen om die pijn weg te nemen.
In die structuren en afspraken past de (gemeentelijke) overheid een bescheiden rol. Waar inwoners van Den Helder elkaar vinden, samen actief worden, is de enige rol voor de gemeentelijke overheid om dat te faciliteren. Waar inwoners van Den Helder door wat voor oorzaak dan ook het niet redden, dan heeft de gemeente als taak samen met die mensen op zoek te gaan hoe het leven weer leefbaar kan worden. Welke hulpbronnen zijn er in hun directe omgeving, wat kunnen hulporganisaties betekenen, wat wordt er ten slotte van de gemeentelijke overheid gevraagd?
In de route zoals die hier geschetst wordt, herkent u het eigen geluid van Christen Unie. We hebben als inwoners van Den Helder allemaal als taak ons voor elkaar in te zetten. De één kan dat meer dan de ander; dat staat buiten kijf, maar we zien allerlei mooie initiatieven waarin al zo wordt gewerkt. Laten we daar met elkaar zuinig op zijn en waar we dat kunnen versterken.
Deze benadering is zeker niet voorbehouden aan christenen. Gelukkig niet. Wel weten we als volgelingen van Jezus dat we op zijn weg gaan, als we recht en gerechtigheid voor iedereen nastreven.

Met deze tekst willen we het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 beginnen. Het programma zelf schrijven we met de vier pijlers van het coalitieakkoord van de afgelopen bestuursperiode als raamwerk. Deze vier pijlers zijn:
1. Bestuurlijke vernieuwing
2. Een zorgzame gemeente
3. Een vitale gemeente
4. Een leefbare gemeente
U bent van harte uitgenodigd om over deze vier punten uw gedachten te laten gaan en aan ons mee te delen. In de volgende weken willen we telkens één van deze vier punten verder uitwerken en aan u voorleggen. Begin november hopen we u de conceptversie van het verkiezingsprogramma te kunnen voorleggen, zodat we die in de ledenvergadering van 24 november met elkaar kunnen bespreken.

Reacties kunnen naar: secretaris@denhelder.christenunie.nl lees verder

'Highlights' 2 oktober 2021

zaterdag 02 oktober 2021 19:39 Deze afgelopen week was bijzonder voor de afdeling van de ChristenUnie in Den Helder: na lange tijd konden we weer een ledenvergadering houden. Vanwege alle beperkende maatregelen was dit vorig jaar niet gelukt. Daarom waren we blij dat we weer een ledenvergadering konden houden en er zo'n twintig leden aanwezig waren.

We hebben de jaarverslagen over 2020 besproken en de plannen voor de komende tijd, zoals de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en het verkiezingsprogramma. Er moet nog veel gebeuren, maar er is visie, er is enthousiasme, om de verkiezingscampagne weer in te gaan. Eind november hopen we weer een ledenvergadering te houden en de lijst en het programma vast te stellen.

-

En dan de gebeurtenissen deze week in Den Haag: afgelopen donderdag zei Gert-Jan Segers:

Zelf heb ik steeds aangegeven dat de ChristenUnie niet vooraan staat voor coalitiedeelname. Tegelijkertijd heb ik gezegd dat we ons altijd verantwoordelijk willen opstellen en dat we niet de laatste blokkade willen zijn die zou kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Wij willen deel van de oplossing zijn, niet van het probleem.

Dat betekent niet dat coalitiedeelname een doel in zichzelf is. Onze idealen voor dit land staan altijd voorop, dáár doen we het voor. We doen dit voor God, voor onze naaste, voor de schepping en niet voor onszelf of onze eigen positie.
Verantwoordelijkheid nemen we niet tegen iedere prijs. In de huidige tijd betekent dat onder meer dat er een geloofwaardige breuk moet komen met de dominante bestuurscultuur. Politiek en overheid moeten weer meer dienstbaar worden aan het land en aan mensen die zijn aangewezen op bescherming van die overheid. En als ik dat zo opschrijf, denk ik onmiddellijk als eerste aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire en de mensen in het aardbevingsgebied in Groningen. In die zin moet een nieuwe coalitie ook echt een nieuwe coalitie worden die recht doet aan mensen.

Die gesprekken over een nieuwe coalitie beginnen nu er al zes maanden na de verkiezingen zijn verstreken en er veel is gebeurd. Daarom heb ik naast het belang van inhoudelijke thema’s als klimaat, wonen en humaan migratiebeleid, ook het belang onderstreept van onderling vertrouwen dat er bij aangelegen en soms ook beladen onderwerpen op een goede manier met elkaar wordt omgegaan. Dat vertrouwen moet groeien. Nu er een indringend beroep op ons wordt gedaan, zijn wij bereid om de gesprekken over constructieve samenwerking aan te gaan. Op hoop van zegen.

Vanmorgen zei Gert-Jan tijdens het uur van gebed: Wat kun je bereiken als de kleinste partij daarin? Hij sprak met ons over Gods hart. Waar klopt Gods hart voor? Daar moet ook ons hart voor kloppen. Gert-Jan hoopt dat daar iets van door mag werken in het komende beleid: een dienstbare overheid die iets proeft van Gods hartenklop.


Met vriendelijke groet,

Piet Bras lees verder

'Highlights' 18 september 2021

zaterdag 18 september 2021 19:54 Highlights 19 september 2021.

Het is al weer geruime tijd geleden dat een bericht op de website werd geplaatst en in de afgelopen tijd is er veel gebeurd. De vakantietijd ligt ook al achter ons, maar ligt nog wel vers in ons geheugen.

Het raads- en commissie werk is ook al weer begonnen en het is goed om in die commissies en de raad het geluid van de ChristenUnie te laten horen.

Gisteren ontving ik Groen, het studie- en opinieblad van de ChristenUnie, een uitgave van het Wetenschappelijk Instituut en de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie. Deze keer ook weer veel interessante artikelen en boekbesprekingen.

De hoofdredacteur, Jan Hoogland, schreef een artikel over de vraag wat politiek is. Al samenvattend zegt hij:

'Politiek is dus het tactisch manoeuvreren tussen allerlei tegengestelde voorkeuren en belangen door voortdurend te streven naar de grootst mogelijke consensus over de te nemen maatregelen'.

Dat is mooi en duidelijk gezegd. Om hem nog een keer te citeren:

Het is de grote uitdaging voor iedere politicus om transparant te zijn over de eigen motieven, waarden en beginselen van waaruit een keuze wordt gemaakt.

Het natuurlijk goed om het hele artikel te lezen, maar dit heeft mij meteen al aangesproken.

In het plaatselijke politieke en bestuurlijke werk is natuurlijk veel gebeurd en besproken:

Zo las ik dat de eerste stap naar een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 is gezet.

De meerjarenbegroting 2022-2025 van de gemeente Den Helder is aan de gemeenteraad gestuurd. Door vanuit het Rijk extra ontvangen inkomsten voor de Jeugdzorg kunnen de gestegen kosten, door de groeiende vraag naar deze zorg, worden opgevangen. Aanvullende bezuinigingen en het schrappen in voorzieningen zijn daarom niet nodig en de investeringen in de stad worden voortgezet.
Omdat de gemeenteraadsverkiezingen in het begin van 2022 plaatsvinden zal de resterende periode voor het huidige college vooral een periode van uitvoering zijn van de plannen van de afgelopen jaren. Hierbij kan gedacht worden aan de realisering van investeringen in de stad, in de haven, in Julianadorp en in Huisduinen. Daarnaast is ook het cultureel erfgoed en Willemsoord belangrijk. Op het gebied van woningbouw is het Willem Alexanderhof, het Vinkenterrein en het verkennen van nieuwe mogelijkheden zoals het Dijkzone-project nog opgenomen.

Toenemende kosten
De gemeente ziet een sterk toenemende vraag naar zorg en daarmee oplopende kosten, die deels samenhangen met de gevolgen van corona. Voor de jeugdzorg lijkt de vraag naar zorg echter structureel van aard te zijn. Het bedrag dat de gemeente hiervoor voor 2022 ontvangt, wordt daar volledig in geïnvesteerd. Dankzij alle voorzieningen van het Rijk zijn de financiële gevolgen voor de gemeente beperkt gebleven.
Wethouder financiën Kees Visser kan dus tevreden zijn: “Ik ben blij dat ik namens het college een solide begroting aan de gemeenteraad kan presenteren. We kunnen tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar zorg en voeren onze plannen uit voor de stad, haven, Julianadorp en Huisduinen. En er blijft ruimte voor de nieuwe gemeenteraad om in 2022 om nieuwe keuzes te maken.”

Positief meerjarenperspectief
In de begroting staan alle inkomsten en uitgaven van het komend jaar beschreven. De totale begroting heeft in 2022 een omvang van ruim € 217 miljoen. De gemeente heeft een structureel sluitende begroting: de uitgaven en inkomsten zijn met elkaar in evenwicht. Met voldoende reserves om risico’s op te vangen en geld om verder te kunnen investeren. Ook het meerjarenperspectief is positief. Een sluitende begroting is een belangrijke voorwaarde om de plannen die de stad heeft waar te maken. De gemeenteraad behandelt op 3 november 2021 de begroting.


Met vriendelijke groet,

Piet Bras lees verder

Stadshart Stationslocatie.jpg