Verslag 2015

Jaarverslag  2015 - ChristenUnie Den Helder 

 

Terug kijkend op het afgelopen jaar is er in de eerste plaats dankbaarheid voor al het politieke en bestuurlijke werk zoals het in het afgelopen jaar door de ChristenUnie in Den Helder is gedaan.  Als ik de informatie over het afgelopen jaar nog eens doorlees zie ik dat er veel is gepasseerd in en de belangrijkste punten zou ik hier kort willen noemen:    

Bestuur kiesvereniging:

In het afgelopen jaar bestond het bestuur uit: Tom de Vries (voorzitter), Piet Bras (secretaris) en Kobus Post (penningmeester).

Bestuursvergaderingen:

We zijn als bestuur in het afgelopen jaar vier keer bij elkaar geweest voor een vergadering, t.w. 27 jan., 24 mrt., 31 aug. en 3 nov. Daarnaast zijn ook veel zaken telefonisch of per mail afgehandeld.

Ledenvergaderingen:

Op woensdag 29 april werd de voorjaarsvergadering gehouden in de Morgenster en naast de huishoudelijke punten werd ook stil gestaan bij het feit dat het 25 jaar was geleden, op 21 maart 1990, dat we als GPV/RPF/SGP voor 't eerst in de raad werden gekozen. In 1998 gingen we verder als GPV/RPF en in juni 2000 gingen we verder als fractie van de ChristenUnie. Gertjan Oosterhuis, ons eerste raadslid, was onze gastspreker en wist nog goed de nodige ervaringen en herinneringen uit die tijd op te halen.

Op 17 november werd de najaarsvergadering gehouden in de Verkenningston. Op de agenda  stond o.a. de statutenwijziging n.a.v. het besluit op het partijcongres d.d. 13 juni 2015 om de kiesverenigingen om te vormen tot lokale afdelingen. Tijdens onze ledenvergadering is de laatste formele stap gezet om te komen tot een nieuwe partijstructuur. Verder was Don Ceder uitgenodigd, hij is duo-Statenlid voor ChristenUnie-SGP, en het was goed om over zijn ervaringen in de provincie te horen.

Ledenbestand:

Per eind 2015 was het aantal leden van de ChristenUnie in Den Helder (en op Texel) 93.
Het werkgebied van de ChristenUnie Den Helder omvat de gemeenten Den Helder en Texel.
Op Texel wonen 9 leden van de ChristenUnie.

Provinciaal:

De eerste maanden van 2015 stonden in het teken van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. In februari bracht Michel Klein, lijsttrekker voor ChristenUnie-SGP, een bezoek aan Den Helder. Hij ging op bezoek bij de luchthaven, Den Helder Airport en enkele projecten in de Binnenstad en werd tenslotte ontvangen in de Verkenningston, waar hij aan mw. Verschoor (Kerk en vluchteling) en de heer Dubbeldam (Present) een pluim uitreikte voor hun inzet in de samenleving.  

Lijsttrekker Michel Klein schreef de dag er na, in een mail:

We zijn enorm dankbaar voor het prachtig resultaat. Het aantal stemmers is met 30% gegroeid, het percentage van het totaal aantal uitgebrachte stemmen dat op ons is uitgebracht is zelfs met 60% gegroeid. Ook vergeleken met andere provincies hebben we een fantastisch resultaat behaald, zie daarvoor het staatje hieronder. We willen bovenal onze Hemelse Vader danken en willen Zijn zegen vragen over onze bijdrage aan provinciale politiek.

Samenvatting resultaat:

In Noord Holland: opkomst 47,5% en 25.934 stemmen en bij de PS in 2011 was de opkomst 55,9 % en 19.603 stemmen. Winst in stemmen 6331 en 32%. Resultaat: 1 zetel

Bij de waterschappen haalden we bij HHNK 10.592 stemmen terwijl dit in 2008 3.759 was. Winst in stemmen 6.833 en 182%. Bij AGV was het aantal stemmen 13.440 en in 2008 was dit 5.705. Winst in stemmen 7.735 en 136%. Resultaat: geen zetels

Provinciale vergaderingen:

In provinciaal verband hebben we twee keer een bijeenkomst gehad met de kiesverenigingen.

Op 21 mei de voorjaarsvergadering in Hoorn, waar we o.a. hebben terug gekeken op de afgelopen  Statenverkiezingen en is de nodige extra inbreng geleverd voor het verslag van de campagne. Op 30 oktober was de najaarsvergadering in Amsterdam m.m.v. Mirjam Bikker, ons nieuwe Eerste Kamerlid en Michel Klein, onze fractievoorzitter in de Staten.

Landelijk:

Zaterdag 13 juni 2015 heeft het eerste partijcongres van de ChristenUnie (individuele leden mochten nu ook meestemmen) de nieuwe grondslag en preambule (samenvattende inleiding op het kernprogramma) met overgrote meerderheid aangenomen. Een bijzondere mijlpaal want deze grondslag vervangt de 15 jaar oude Uniefundering van de ChristenUnie.

Landelijk voorzitter Piet Adema is zeer dankbaar voor deze nieuwe belangrijke stap die de leden hebben gezet: ‘als unie van christenen slechten we hiermee drempels voor medechristenen die zich herkennen in en aangetrokken voelen tot onze missie om als navolgers en belijders van Christus in de politiek het geloof handen en voeten te geven’.

Op zaterdag 21 november werd het volgende partijcongres gehouden in Nijkerk, waar we afscheid hebben genomen van Arie Slob als fractie- en partijleider en kennis hebben gemaakt met zijn opvolger Gert-Jan Segers. Een bijzonder congres!

Vertegenwoordiging in de gemeenteraad:

Sinds de verkiezingen van maart 2014 wordt de ChristenUnie in de gemeenteraad vertegenwoordigd door mw. T. (Tjitske) Biersteker, raadslid en fractievoorzitter.

Ze is o.a. lid van de commissie Bestuur & Middelen en het presidium en wordt hierbij ondersteund door vijf raadscommissieleden t.w.:

De heer J.P. (Hans) van Donkelaar               (Stadsontw. & Beheer)

Mw. W.J. (Jannemieke) van Donkelaar         (Bestuur en Middelen)

Mw. J.M. (Anjo) van Dam                            (Maatschappelijke ontwikkeling)

Mw. M.H. (Thilly) Faas                                 (Stadsontw. & Beheer)

Mw. T.C. (Dina) Polonius                             (Maatschappelijke ontwikkeling)

Vorig jaar was er, in theorie, elke maandagavond een raads- of commissievergadering in het stadhuis, onder de noemer ‘Helder Beraad’ . De fractie van de ChristenUnie kwam ook regelmatig bij elkaar voor overleg. Eén keer in de 5 of 6 weken werd dit wat uitgebreider gedaan,  zodat er voldoende tijd was om de onderwerpen voor die avond te bespreken. Als u zo’n overleg, om 17.00 uur, ook wil bijwonen, informeer dan eens bij fractie of bestuur voor de juiste datum en plaats. 

In het afgelopen jaar maakte de ChristenUnie tot augustus deel uit van de coalitie en met Groen Links en Behoorlijk Bestuur werd een wethouder, Odd Wagner, geleverd, die veel ervaring had op het gebied van het sociale domein. Hier kwam op 27 augustus onverwacht een einde aan. Tijdens de extra raadsvergadering op 5 oktober, verwoordde Tjitske Biersteker het onder andere zo: ‘Hier sta ik dan in een nieuwe, maar toch ook weer oude rol. Van coalitiegenoot naar woordvoerder van oppositiepartij de ChristenUnie. Op 27 augustus spraken we als complete toenmalige coalitie nog uit dat we samen verder wilden en het coalitieakkoord nog steeds uitgangspunt en leidraad was. Op 3 september werden de 5 coalitiepartners via een sms-je afgedankt’. En verder: ‘de huidige coalitie mag dan zijn afgedankt, als ChristenUnie staan we nog steeds voor onze idealen om vanuit Bijbels perspectief mede vorm te geven aan een zorgzame samenleving waarin gerechtigheid vanzelfsprekend is’. Tot slot: ‘ook in de komende tijd wil ik verder gaan in het perspectief van de Micha-boodschap: je weet wat er van je gevraagd wordt, namelijk trouw en rechtvaardig te zijn en dichtbij God te blijven’.

Algemene beschouwingen bij de begroting 2016

Omdat er niet veel tijd zit tussen de aanstelling van het nieuwe college en de begrotingbehandeling hebben algemene beschouwingen algauw het karakter van herhalingen. Immers in het bestuursakkoord werd de lijn uitgezet die nu nadrukkelijk te vinden is in de aanvulling op de begroting. De bezuinigingen moeten plaats vinden binnen het sociale domein, cultuur en sport ondanks de mooie woorden op pagina 4 “dat sport en cultuur verbindende elementen zijn in onze samenleving, gezondheid en sociale omgeving.” Kennelijk moet de burger zelf maar uitzoeken hoe die waarden overeind blijven. Hiermee komt de sociale cohesie onder druk te staan is de inschatting van de ChristenUnie en we maken ons veel zorgen over het voortbestaan van verenigingen en organisaties. Zorgelijk is daarbij dat de burger minder mogelijkheden heeft tot beroep en bezwaar omdat men wil overgaan tot zgn. “premediation”, wat vrij vertaald neer komt op “de slager keurt zijn eigen vlees”. De onafhankelijke commissie beroep en bezwaar komt hiermee onder financiële druk te staan. We moeten die onafhankelijkheid borgen voor onze inwoners.

Natuurlijk moet er geïnvesteerd worden, ook of misschien wel juist in de economische ontwikkeling in de stad. Beperkte financiële middelen en een ongekend hoge financieringsdruk per inwoner vragen ook om een duidelijke balans in de uitgaven en een sobere wensenlijst. Zolang onze inwoners nog weinig merken van het aantrekken van de economie kan er geen sprake zijn van lastenverzwaring door bijv. boven trendmatige OZB-verhoging of andere lasten.

Gemeentelijke uitgaven moeten uiterst sober en doelmatig zijn; er is nu geen ruimte voor goudgerande activiteiten als Sail 2017 of extreem dure brandweeropleidingen. Ook moeten we zuinig zijn op reeds gerealiseerde projecten om kapitaalsvernietiging te voorkomen, zoals nu bij de Beatrixstraat. Opnieuw is de middenberm opgegraven en dicht gegooid zonder de specifieke, onkruid werende voeg aan te brengen. In andere steden zijn nadrukkelijke afspraken met kabels en leidingen bedrijven gemaakt om dit soort kapitaalsvernietiging tegen te gaan, maar in Den Helder lijkt dit maar niet te lukken.

Er zijn daarnaast veel uitgaven waarvan we ons in tijden van schaarste moeten afvragen of ze nu noodzakelijk zijn. Apart maak ik een opsomming van die uitgaven die volgens de ChristenUnie niet of in mindere mate aan de orde zouden moeten zijn. Het zou het college ook sieren om kritisch naar het eigen budget te kijken en dit terug te brengen tot het niveau van het vorige college.

Daarnaast is er een poging gedaan om te komen tot verhoging van inkomsten. Zoals genoemd vinden we lastenverzwaring voor de burgers niet acceptabel. Heel discutabel vinden we het opnemen van een bedrag dat geïnd kan worden via “lasten onder dwangsom”. Het verklaart de toegenomen sommaties, die vooral ondernemers lijken te treffen. Zelfs als men nog geen eigenaar is van bepaalde panden of als men pogingen doet om de aandacht te focussen op het bedrijf. Nergens is terug te vinden dat bepaalde kleuren op zichzelf ongeoorloofd zijn. Dan gaat het dus om beleving, dat is altijd subjectief en de vraag is ook wat er dan straks met het kleurrijke initiatief van Woningstichting gaat gebeuren.

Bij het aantreden van de nieuwe coalitie is het zwaartepunt weer gekomen bij de stenen. We zien dat Stadshart en Willemsoord opnieuw uiterste prioriteit hebben. Quelderduijn wordt opgeofferd en daarmee alsnog LMSE richting Willemsoord? Veel inwoner/kiezers zijn teleurgesteld over de wending die het restant van de Stadspartij heeft gemaakt. Als ChristenUnie hebben we hier ook moeite mee, zoals gememoreerd bij de bespreking van het bestuursakkoord. De nieuwe coalitie is een feit en als ChristenUnie snappen we dat deze coalitie niet graag het heft meer uit handen geeft. Ik benijd deze coalitie niet nu ze de samenwerking zijn aan gegaan  met een groep die zo’n diep geworteld wantrouwen heeft tegen de eigen leden en gasten dat geheime camera’s een noodzaak leken.

Hoewel het hier een strafbaar feit betrof, (Het plaatsen van afluister-, aftap- of opnameapparatuur met het doel om gesprekken, telecommunicatie, gegevensoverdracht of gegevensverwerking af te luisteren of op te nemen is een misdrijf (art. 139d lid 1). Hierop staat een jaar cel of een boete van 16.750 euro. Ook wanneer er nog niets afgeluisterd of getapt is.) heeft geen van de coalitiepartners hier consequenties aan willen verbinden.

De commissaris van de Koning meende dat het goed zou zijn als  hij en zijn collega’s bij lokale bestuurlijke crises in zouden kunnen grijpen, bijv. door het uitschrijven van verkiezingen. Het duale stelsel zou pas echt af gerond zijn als er verkiezingen werden uitgeschreven zodra een college is gevallen, parallel aan de Tweede Kamer. Dat werkt  naar twee kanten louterend, nl. enerzijds weerhoudt het coalities om al te snel tot ontbinding over te gaan en anderzijds geeft het de burgers echte invloed. Het is jammer dat het nog niet zo ver is.

Hoewel we de sociale insteek missen in deze coalitie zullen we als fractie van de ChristenUnie trouw blijven aan de kaders vanuit de Bijbel waarbinnen we mogen en kunnen functioneren en die bepalend zijn voor onze uitgangspunten.

Afgelopen zaterdag, tijdens de open dag van de ChristenUnie, verwoordde Arie Slob zijn motivatie om politiek actief te zijn en dat zeg  ik hem van harte na: “Ik ben politiek actief geworden vanuit de overtuiging dat ieder mens ertoe doet, dat ieder mens van God leven heeft gekregen, geliefd is en tot zijn recht komt in relatie tot anderen. Ik ben politiek actief geworden vanuit de overtuiging dat ieder leven waardevol is en recht moet worden gedaan. Dat zijn mijn waarden, die voortkomen uit mijn christelijke levensovertuiging”.

                                               ----------------------------------------

Tenslotte:

Zo terug kijkend, is het een voorrecht om lid te zijn en ook actief betrokken te zijn bij het werk van de ChristenUnie.  Met elkaar mogen we het goede zoeken voor onze stad en ons land. Met die gedachte kijken we ook uit naar het volgende jaar 2016. Hopelijk komen er meer leden bij die het werk van de ChristenUnie willen steunen. Dat kan op verschillende manieren, door actief mee te denken in de fractie of door het persoonlijk gebed, op de achtergrond, maar niet minder belangrijk!

Met dit verslag heb ik niet de pretentie volledig te zijn, maar wel de intentie u zoveel mogelijk te informeren, dus als er vragen zijn, laat het weten!

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

 

Piet Bras

Violenstraat 55

1782 KA  Den Helder

Tel. 0223-617532.                 

Mail:    p.f.bras@quicknet.nl